Upozornění

Struktura majetku

Metodika členění aktiv je založena na délce modifikované durace a proto mohou „Nástroje peněžního trhu“ obsahovat i například dluhopisové instrumenty s modifikovanou durací nižší než jeden rok.

Směrodatná odchylka

Směrodatná odchylka je zjišťována na měsíčních výkonnostech vypočtených pro každý kalendářní den za poslední 3 roky, resp. od založení fondu, resp. u Investičních profilů od 3. 3. 2003 (v případech, kde není dostatečně dlouhá historie fondu). Slouží pro srovnání kolísavosti výnosů mezi fondy resp investičními profily. Obecně platí, že čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je kolísavost výnosů fondu resp. investičního profilu.

Extrémní historické výkonnosti

Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (čistá hodnota aktiv (NAV) / podílový list (PL)) resp. na „hodnotě“ neutrálního portfolia fondu resp. profilu v daném časovém období. Tabulka vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu resp. investičního profilu v daném období.

Model vývoje kumulované výkonnosti investičního profilu

Hodnoty vývojových grafů jsou pro jednotlivé investiční profily vypočteny na základě časových řad (čistá hodnota aktiv (NAV) / podílový list (PL)) jednotlivých fondů zahrnutých do portfolia, přičemž váhy fondů v portfoliu jsou denně rebalancovány tak, aby bylo zastoupení fondů stabilní, tj. aby každý den  odpovídalo výše uvedené procentuální hodnotě.

Modifikovaná durace

Modifikovaná durace udává procentní změnu kurzu při změně výnosnosti o jeden procentní bod.
Příklad: Modifikovaná durace: 3,73; Kurz: 98,53; Výnosnost fondu: 5,9 %. Dojde-li k poklesu výnosnosti na 4,9%, pak stoupne kurz o 3,73% na 102,21.

Modelové výkonnosti fondů

Modelové výkonnosti fondů vycházejí z modelových hodnot podílových listů, popř. z kombinace skutečných a modelových hodnot.

Výpočet modelových hodnot podílových listů je založen na vývoji tržních indikátorů/indexů, které popisují chování trhu s instrumenty obsaženými v portfoliu podílového fondu. U fondů, které mají benchmark s dostatečně dlouhou historií, je použit k modelové "rekonstrukci" vývoj tohoto benchmarku, u ostatních fondů pak jiný reprezentativní indikátor.

Formule pro přepočet jsou následující:

                              

 kde pt je první dostupná hodnota podílového listu (tj. hodnota ke dni t)

p*t-n
je vypočtená hodnota modelující hodnotu podílového listu ke dni t-n

a It, resp. It-j jsou hodnoty pro fond reprezentativního indikátoru/idexu ke dni t, resp t-j.

Jsou-li indikátory v jiné měně než podílový list, je zohledněno i měnové hledisko.


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Top 5