Právní upozornění

Podílové fondy Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování  musí být konzultováno s poradci České spořitelny.

Informace a informační materiály týkající se podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika (dále jen „EAM“) vytváří  a zveřejňuje Česká spořitelna, a.s., úsek FT Retail distribution. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu  České národní banky. Útvar České spořitelny,a.s. (dále jen „ČS“), který informační materiály vytváří a zveřejňuje je organizačně i technicky oddělen od obchodních útvarů ČS. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě informačního materiálu není odvozena od obchodů ČS s tímto investičním nástrojem. Zdrojem informací pro tvorbu informačních materiálů je EAM. Emitentem podílových listů otevřených podílových fondů a obhospodařovatelem fondů je EAM. ČS je distributorem podílových listů otevřených podílových fondů EAM a plní funkci depozitáře těchto fondů. EAM je vždy předem seznámena s informačním materiálem před jeho rozšířením.

Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje Vyhláška č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

EAM se nijak nepodílí na základním kapitálu ČS. EAM podléhá dohledu České národní banky. EAM nemá větší než 5% podíl na žádném emitentovi investičních nástrojů, které jsou v portfoliích jí obhospodařovaných podílových fondů ani na žádné jiné právnické osobě.

Podílové fondy ERSTE Sparinvest, KAG

Zdrojem informací je ERSTE Sparinvest, KAG. Emitent podílových listů a správce fondu: ERSTE Sparinvest KAG. Česká spořitelna, a.s. (dále jen ČS) i Erste Sparinvest KAG jsou členy Erste Bank Group.

Emitent byl předem seznámen s informačním materiálem  před jeho rozšířením a na základě toho ten nebyl nijak upraven. Informační materiál vyzývá k nákupu a držení podílových listů otevřených podílových fondů společnosti ERSTE Sparinvest, KAG po doporučenou dobu, která je součástí každého informačního materiálu. ČS  je distributorem podílových listů otevřených podílových fondů ERSTE Sparinvest, KAG. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje Zákon o Investičních fondech Nr. 532/1993 § 7 odst. 3 (§ 7 abs. 3 Investmentfondsgesetzes, BGBL (Bundesgesetzblatt)  Nr. 532/1993). Odměna osob, které se podílejí na tvorbě informačního materiálu není odvozena od obchodů ČS s tímto investičním nástrojem. Útvar, který informační materiál vytváří  je organizačně i technicky oddělen od obchodních útvarů ČS.

 

 


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Top 5